OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
(stan prawny na dzien 1 grudnia 2005 r.)

I. Zasilki, stypendia, dodatki, swiadczenia. [w zlotych]
1. Zasilki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%) 521,90
- obnizony (80%) 417,60
- podwyzszony (120%) 626,30
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasilku dla bezrobotnych) 208,80
- odbywania stazu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasilku dla bezrobotnych ). 521,90
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasilku podstawowego 104,40
4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasilku dla bezrobotnych, podjeli zatrudnienie lub inna prace zarobkowa
- za skierowaniem urzedu pracy w niepelnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasilku dla bezrobotnych),

261,00

- z wlasnej inicjatywy (do 30 % zasilku dla bezrobotnych) 156,60
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowujacemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku zycia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjecia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stazu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasilku dla bezrobotnych). 261,00
Zasilki i swiadczenia zostaly zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaznik wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
Od zasilku dla bezrobotnych powiatowe urzedy pracy oplacaja skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w lacznej wysokosci - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stazu lub przygotowania do wykonywania zawodu u prcodawcy(dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 % ) tj. w lacznej wysokosci - 33,49 % .
II. Maksymalne kwoty, jakie moga byc refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytulu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesiecznie - w zl.) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i skladek na ubezpieczenia spoleczne)
- w pelnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *) 615,84
- w niepelnym wymiarze czasu pracy ( 424,50 + 76,41 * ) 500,91
- w pelnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiac ( 849,00 + 152,82*) 1.001,82
2. robót publicznych
- refundacja za kazdy miesiac (50 % przec. wynagrodzenia + skladki na ubezpieczenia spoleczne od wynagrodzenia podlegajacego refundacji - ( 1.173,62 + 211,25 *), 1.384,87
- refundacja za co drugi miesiac (100 % przec. wynagrodzenia + skladki tj. 2.347,24 + 422,50*) 2.769,74
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów oplacenia skladek na ubezpieczenia spoleczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesiecy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.547,00
*/ skladki oplacane przez pracodawce w wysokosci ok. 18 %; kwota zarówno skladki na ubezpieczenie spoleczne jak tez laczna kwota podlegajaca refundacji z Funduszu Pracy - uzalezniona jest od wysokosci skladki na ubezpieczenie wypadkowe placonej przez pracodawce, która jest zróznicowana (od 0,97 % do 3,86 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokosci faktycznie oplaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Pozyczki, srodki na podjecie dzialalnosci gospodarczej oraz wyposazenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
1. Pozyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przecietnego wynagrodzenia) 9.388,96
2. Przyznanie bezrobotnemu srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej
a) dzialalnosci samodzielnej (do 500 % przecietnego wynagrodzenia) 11.736,20
b) w ramach tworzonej spóldzielni socjalnej (do 300 % przecietnego wynagrodzenia) 7.041,72
c) przystapienie do istniejacej spóldzielni socjalnej (do 200 % przecietnego wynagrodzenia) 4.694,48
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposazenia lub doposazenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przecietnego wynagrodzenia) 11.736,20
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.09.2005 r.) 6,00 %
Uwaga : przyznanie ww. srodków moze nastapic pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzedem pracy (urzad pracy moze zawrzec umowe - pod warunkiem mozliwosci sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdzialania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i skladki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiazuje od 1.01.2005) (w I roku pracy - 80 % tj. 679,20 zl., a w II roku - 90 % tj. 764,10 zl.) 849,00
2. Przecietne miesieczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r. 2.347,24
3. Skladka na Fundusz Pracy 2,45%
4. Skladka na Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych 0,15%
5. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne 8,50 %

 

 

Źrodło informacji: www.praca.gov.pl 

 


 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl