Zasiłek dla bezrobotnych

Art. 72, 73 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zgodnie z nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, Poz. 1366).

Art. 72.  1.  Wysokosc zasilku wynosi 504,20 zl miesiecznie.

2. Bezrobotnemu, którego laczne okresy wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 7, zwane dalej "okresem uprawniajacym do zasilku", wynosza mniej niz 5 lat, przysluguje zasilek w wysokosci 80 % kwoty zasilku okreslonego w ust. 1.

3. Bezrobotnemu, którego okres uprawniajacy do zasilku wynosi co najmniej 20 lat, przysluguje zasilek w wysokosci 120 % kwoty zasilku okreslonego w ust. 1.

4. Do okresu uprawniajacego do zasilku, od którego zalezy wysokosc i okres pobierania zasilku, zalicza sie równiez okresy pobierania gwarantowanego zasilku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego mlodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granica osoby, która przesiedlila sie do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz okresy urlopu bezplatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezplatnych urlopów dla matek pracujacych, opiekujacych sie malymi dziecmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezplatnych, a takze okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiace przerwe w zatrudnieniu spowodowana opieka nad dzieckiem:

  1)  w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na kazde dziecko oraz lacznie z okresami, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2, bez wzgledu na liczbe dzieci - do 6 lat;

  2)  na które, ze wzgledu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysluguje zasilek pielegnacyjny - dodatkowo do 3 lat na kazde dziecko.

5. Do okresu uprawniajacego do zasilku, od którego zalezy wysokosc i okres pobierania zasilku, zalicza sie równiez okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89, a takze okresy podlegania zaopatrzeniu emerytalnemu.

5a. Do okresu uprawniajacego do zasilku, od którego zalezy wysokosc i okres pobierania zasilku, zalicza sie równiez:

a) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 stycznia 1997 r., jezeli podstawe wymiaru skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowila kwota wynoszaca co najmniej polowe wówczas obowiazujacego najnizszego wynagrodzenia za prace pracowników, okreslonego na podstawie odrebnych przepisów; okres prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej przed dniem 1 stycznia 1997 r. podlega zaliczeniu, pod warunkiem oplacania skladek na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy z tego tytulu, o ile podstawe wymiaru tych skladek stanowila kwota wynoszaca co najmniej polowe wówczas obowiazujacego najnizszego wynagrodzenia za prace,

b) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za granica u pracodawcy zagranicznego w panstwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b, za które byly oplacane skladki na Fundusz Pracy.",

6. Zasilki podlegaja waloryzacji z dniem 1 czerwca o srednioroczny wskaznik cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem w poprzednim roku. Nie dokonuje sie waloryzacji zasilków, w przypadku gdy srednioroczny poziom cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem nie zmienil sie lub ulegl zmniejszeniu.

7. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio do dodatków szkoleniowych i stypendiów.

8. Minister wlasciwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego, oglasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", kwoty zasilków po waloryzacji.

9. Srednioroczny wskaznik cen towarów i uslug konsumpcyjnych ogólem, o którym mowa w ust. 6, ustala sie na podstawie komunikatów Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego, oglaszanych w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych. 

10. Zasilki wyplaca sie w okresach miesiecznych z dolu. Zasilek za niepelny miesiac ustala sie, dzielac kwote przyslugujacego zasilku przez 30 i mnozac przez liczbe dni kalendarzowych przypadajacych w okresie, za który przysluguje zasilek.

11. Do obliczania okresów przyslugiwania zasilku nie stosuje sie przepisów o postepowaniu administracyjnym dotyczacych terminów.

12. Uprawnionym do zasilku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych swiadczen wyplacanych z Funduszu Pracy przysluguja odsetki ustawowe, jezeli powiatowy urzad pracy z przyczyn niezaleznych od uprawnionych osób nie dokonal ich wyplaty w terminie.

13. Starosta ustala i oplaca, na zasadach i w wysokosci okreslonych w odrebnych przepisach, skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasilków wyplaconych bezrobotnym.

Art. 73.  1. Okres pobierania zasilku wynosi:

1)  6 miesiecy - dla bezrobotnych zamieszkalych w okresie pobierania zasilku na obszarze dzialania powiatowego urzedu pracy, jezeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzajacego dzien nabycia prawa do zasilku nie przekraczala 125 % przecietnej stopy bezrobocia w kraju;

2)  12 miesiecy - dla bezrobotnych:

a)    zamieszkalych w okresie pobierania zasilku na obszarze dzialania powiatowego urzedu pracy, jezeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzajacego dzien nabycia prawa do zasilku przekraczala 125 % przecietnej stopy bezrobocia w kraju, lub

b)    sa bezrobotnymi powyzej 50 roku zycia oraz posiadajacych jednoczesnie co najmniej 20-letni okres uprawniajacy do zasilku;

3)  18 miesiecy dla bezrobotnych:

a)    zamieszkalych w dniu nabycia prawa do zasilku oraz w okresie jego pobierania na obszarze dzialania powiatowego urzedu pracy, jezeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzajacego dzien nabycia prawa do zasilku przekraczala 2-krotnie przecietna stope bezrobocia w kraju, oraz posiadajacych jednoczesnie co najmniej 20-letni okres uprawniajacy do zasilku lub

b)    którzy maja na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a malzonek bezrobotnego jest takze bezrobotny i utracil prawo do zasilku z powodu uplywu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasilku przez tego bezrobotnego.

2. Okres pobierania zasilku przez bezrobotnych zamieszkalych w miejscowosciach, które w okresie pobierania zasilku przez bezrobotnego zostaly objete obszarem dzialania innego powiatowego urzedu pracy, nie ulega zmianie.

2a. W przypadku zmiany przez bezrobotnego pobierajacego zasilek miejsca zamieszkania skutkujacej zmiana wlasciwosci powiatowego urzedu pracy bezrobotny jest obowiazany powiadomic o tym fakcie urzad pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawic sie w powiatowym urzedzie pracy wlasciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.

2b. W przypadku gdy wskutek zmiany miejsca zamieszkania bezrobotny z prawem do zasilku na okres 6 miesiecy zostaje objety wlasciwoscia powiatowego urzedu pracy, w którym okres pobierania zasilku wynosi 12 miesiecy, bezrobotnemu nie przysluguje prawo do wydluzenia okresu pobierania zasilku do 12 miesiecy.

3. W razie urodzenia dziecka przez kobiete pobierajaca zasilek w okresie, o którym mowa w ust. 1, lub w ciagu miesiaca po jego zakonczeniu, okres ten ulega przedluzeniu o czas, przez który przyslugiwalby jej, zgodnie z odrebnymi przepisami, zasilek macierzynski.

4. Okres pobierania zasilku, o którym mowa w ust. 1 i 3, ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stazu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przypadajacych na okres, w którym przyslugiwalby zasilek, oraz o okresy nieprzyslugiwania zasilku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3.

5. Bezrobotny, który utracil status bezrobotnego na okres krótszy niz 365 dni z powodu podjecia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzialalnosci lub uzyskiwania przychodu w wysokosci przekraczajacej polowe minimalnego wynagrodzenia za prace miesiecznie i zarejestrowal sie w powiatowym urzedzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci lub osiagania przychodu przekraczajacego polowe minimalnego wynagrodzenia za prace miesiecznie, posiada prawo do zasilku na czas skrócony o okres pobierania zasilku przed utrata statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio w przypadku:

  1)  powolania i zwolnienia z zasadniczej sluzby wojskowej, nadterminowej zasadniczej sluzby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkól wyzszych, sluzby wojskowej pelnionej w charakterze kandydata na zolnierza zawodowego, cwiczen wojskowych, okresowej sluzby wojskowej oraz zasadniczej sluzby w obronie cywilnej i sluzby zastepczej;

  2)  bezrobotnych odbywajacych szkolenia lub staze organizowane przez inny podmiot niz powiatowy urzad pracy.

7. Osoba, która utracila na okres nie dluzszy niz 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spelnia warunki okreslone w art. 71, uzyskuje prawo do zasilku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasilku oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.

8. Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzialalnosci oraz uzyskiwania przychodu, o którym mowa w ust. 5, wlicza sie do okresów, o których mowa w art. 75 ust. 2.

Art. 73a. 1. Na wniosek gminy starosta moze skierowac bezrobotnego bez prawa do zasilku korzystajacego ze swiadczen z pomocy spolecznej do wykonywania prac spolecznie uzytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

2. Wykonywanie prac spolecznie uzytecznych odbywa sie na podstawie porozumienia zawartego miedzy starosta a gmina, na rzecz której prace spolecznie uzyteczne beda wykonywane.

3. Bezrobotnemu nieposiadajacemu prawa do zasilku przysluguje swiadczenie w wysokosci nie nizszej niz 6 zl za kazda godzine wykonywania prac spolecznie uzytecznych. Swiadczenie podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w art. 72 ust. 6.

4. Swiadczenie nie przysluguje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolnosci do pracy.

5. Starosta refunduje gminie ze srodków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty swiadczenia przyslugujacego bezrobotnemu.

6. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowy sposób i tryb organizowania prac spolecznie uzytecznych, w tym warunki ustalania swiadczenia, o którym mowa w ust. 3, uwzgledniajac dobro spolecznosci lokalnej, potrzeby aktywizacji osób bezrobotnych oraz koniecznosc zapewnienia pomocy finansowej bezrobotnym bez prawa do zasilku.


 

 

 

 

 

 

Copyright 2006-2011 www.cv-wzory.friko.pl